TR EN RU

Kar Dağıtım Politikası

        Şirketimiz Altınyağ Madencilik ve Enerji Yatırımları San. Tic. A.Ş., Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu Düzenleme ve Kararları, vergi mevzuatı, ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri ve Şirketimizin Esas
Sözleşmesi’ne uygun olarak kâr dağıtımı kararlarını belirlemektedir. Esas Sözleşmemizin KÂR’IN TESPİTİ VE
DAĞITIMINA ilişkin 28. madde KAR’IN DAĞITIM TARİHİNE ilişkin 29. madde ve YEDEK AKÇEYE ilişkin
30. madde hükümleri çerçevesinde Şirketimizin “Kar Dağıtım Politikası” aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

        Şirketin faaliyet dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden, Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi
şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu olan miktarlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu
vergiler düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda görülen dönem karı, varsa geçmiş yıl zararlarının
düşülmesinden sonra tespit olunan karı aşağıda yazılı şekilde ve nispetlerde dağıtılır.

a) %5’i Kanuni yedek akçeye ayrılır.
b) Kalan kârdan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, Sermaye
Piyasası mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenecek oran ve miktardaki kısmı, birinci
kâr payı olarak dağıtılır.
c) Birinci kâr payına halel gelmemek kaydıyla net kârın %10’u (A) Grubu hisse senedi sahiplerine payları
oranında dağıtılır.
d) Birinci kâr payına halel gelmemek kaydıyla net kârın %5’i Yönetim Kurulu üyelerine eşit olarak dağıtılır.
e) Birinci kâr payına halel gelmemek kaydıyla net kârın %5’e kadar kısmı Yönetim Kurulu’nun tespit
edeceği şirket personeline ikramiye olarak ödenir. Bu ödeme tarihi hissedarlara birinci kâr payı ödeme
tarihinden geç olamaz.
f) Geriye kalan net kârın kısmen veya tamamen dağıtılıp dağıtılmamasına, kısmen veya tamamen
olağanüstü yedek akçeye ayrılmasına Genel Kurul yetkilidir.
g) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan, %5 oranında
kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri, TTK’nın 519 uncu maddesinin ikinci fıkrası
uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ayrılmadıkça esas mukavelede pay sahipleri için
belirlenen birinci kâr payı dağıtılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına, kâr
payı dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, Yönetim
Kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer
nitelikteki kişi ve kuruluşlara kardan pay dağıtılmasına karar verilemez. Kâr payı, dağıtım tarihi itibariyle
mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
h) Genel kanuni yedek akçe, şirket sermayesinin % 20 sini buluncaya kadar ayrılır. Bu miktarda bir azalma
olursa yeniden ayrılmaya devam olunur. Genel kanuni yedek akçe sermayenin yarısını aşmadıkça
münhasıran zararların kapatılmasına, işlerin iyi gitmediği yıllarda işletmeyi idame ettirmeye, işsizliğin
önüne geçmeye veya bunun sonuçlarını veya zararlarını hafifletmeye elverişli tedbirlerin alınmasına sarf
olunabilir. Bundan ayrı birinci temettüye halel gelmemek şartıyla olağanüstü yedek akçe ayrılmasına
Genel Kurul karar verebilir.

        Kar payı dağıtımı, nakit veya bedelsiz hisse veya kısmen nakit, kısmen de bedelsiz hisse olarak yapılabilir.
Kâr payı, dağıtımına karar verilen genel kurul toplantısında karara bağlanmak şartıyla eşit veya farklı tutarlı
taksitlerle ödenebilir. Taksit sayısı genel kurul tarafından veya genel kurul tarafından açıkça yetkilendirilmesi
şartıyla yönetim kurulu tarafından belirlenir.

        Kâr dağıtımının Genel Kurul toplantısını takiben en geç iki ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kar dağıtım
tarihine Genel Kurul karar vermektedir. Genel Kurul veya yetki verilmesi halinde Yönetim Kurulu, Sermaye
Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak kar payının taksitli dağıtımına karar verebilir.

        Şirket Esas Sözleşmesi’ne göre; Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye
Piyasası Düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir.