TR EN RU

İmtiyazlı Paylar Hakkında Detaylı Bilgi

Şirketimizin 105.000.000,00.-TL olan çıkarılmış sermayesini, 20.021.745,686 TL’lik kısmı (A) Grubu İmtiyazlı paylardan ve 84.978.254,314.-TL’lik kısmı (B) Grubu paylar oluşturmaktadır.

(A) Grubu İmtiyazlı Paylara ait İmtiyazlar aşağıdaki gibidir;

- Kar Payı İmtiyazı;  Birinci kâr payına halel gelmemek kaydıyla net kâr’ın %10’u (A) Grubu hisse senedi sahiplerine payları oranında dağıtılır.

- Oy Kullanma İmtiyazı;  Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan hisse sahiplerinin veya vekillerinin, (A) Grubu herbir hisse senedi için 10 (On) oy hakkı, B Grubu  herbir hisse senedi için 1 (Bir) oy hakkı vardır.

- Yönetim Kurulu’na Aday Gösterme İmtiyazı;  Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve işbu esas sözleşme hükümleri uyarınca seçilecek en az 3 (üç),en çok 9 (dokuz) üyeden oluşacak Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının, (A) Grubu hamiline yazılı hisse sahibi hissedarların belirleyeceği adaylar arasından seçilmesi zorunludur.